Nedan kan du läsa beskrivningar och resultat/delresultat om GAPFs projekt. Dessa listas kronologiskt med de mest aktuella projekten överst,

 • Nyligen avslutade projekt
 • aug 2016 – juli 2017: STOPP – mot barn- och tvångsäktenskap

  Kort beskrivning av projektet

  Länsstyrelsen i Östergötland - logotypProjektet utförs med inom ramen för det nationella ”STOPP mot barn- och tvångsäktenskap” och finansieras av Länsstyrelsen i Östergötland. Syftet med projektet är att genom kvalificerad utbildning av dels förtroendevalda i kommunala social- och utbildningsnämnder och dels ansvarig personal inom den kommunala socialtjänsten och utbildningsverksamheten i frågor kring barn- och tvångsäktenskap, bortförda barn och ungdomar samt hedersrelaterat våld och förtryck – motverka och förebygga barn- och tvångsäktenskap samt annat hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar barn och unga i Sverige. Utbildningen anpassas efter uppdragsgivarens behov och önskemål och ges kostnadsfritt, enbart resekostnad och logi för föreläsaren tillkommer. Erbjudandet gäller totalt 30 kommuner och myndigheter enligt principen först till kvarn.

  Erbjudande PDF: STOPP mot barn- och tvångsäktenskap
  Extern länk: Beviljat projekt hos Länsstyrelsen i Östergötland

  Kontakt: Projektledare STOPP Devin Rexvid

  För mer information eller beställning av föreläsning,


  hösten 2016: Riksorganisationen GAPFs verksamhetsutvecklingsprojekt SOL

  Beskrivning av projektet

  Under hösten 2016 kommer GAPF att genomföra verksamhetsutvecklingsprojektet SOL. Det står för Samverkan och lärande för kvalitetsutveckling av GAPFs stödverksamhet. Projektet ska åstadkomma kompetensutveckling och metodutvecklingsarbete för de som jobbar inom GAPFs organisation. Därigenom ska kvaliteten i GAPFs stödarbete för flickor och pojkar, kvinnor och män som utsätts för hedersrelaterat våld höjas. Målet är att man ska arbeta på ett likartat sätt i hela organisationen för att stärka GAPFs medarbetare i sina ställningstaganden  och säkerställa att rätt åtgärder vidtas i varje enskilt fall. Förväntade resultat av insatserna i projektet är upparbetande av nya rutiner och en generellt höjd kunskapsnivå som ger förbättrat stöd till GAPFs målgrupper.

  Kontakt: Projektledare SOL Petra Kyllerman


  maj 2015 – april 2016: Projektet Pela och Fadime Stödjouren med stöd av Stockholms stad socialtjänstförvaltning

  Beskrivning av projektet

  Stockholm stad logotypProjektet syftar till att utöka stödverksamheten till de som utsätts och riskerar utsättas för hedersrelaterat våld (hrv), barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. Detta gör vi delvis genom att utbilda ytterligare stödpersoner som kan ge hjälp i form av psykologisk art såsom att stötta, samtala, ge råd och stöd och/eller av praktisk art såsom att agera länk till viktiga samhällsorgan. Personal som jobbar med unga som riskerar att utsättas eller utsätts för hrv utbildas för att lättare kunna identifiera signaler hos våldsutsatta ungdomar och lära sig vår samtalsstödsmetodik som är speciellt riktad till hrv-utsatta eller i riskzonen för barn- och tvångsäktenskap. Vi stärker och fördjupar samarbetet med berörda samhällsorgan; polis, socialtjänst, hälsovård och skolor, för att sprida kunskap inom området, möjliggöra ett snabbare agerande och därmed öka skyddet för de utsatta. Vi arbetar även aktivt för att nå ut till de våldsutsatta och informera dem om deras rättigheter inom hrv samt den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap.

  Vi utvärderar och analyserar löpande de erfarenheter som görs genom projektet i syfte att förmedla aktuella erfarenheter vidare till berörda organ.

  Erbjudande i Stockholms län

  Till högstadie- och gymnasieskolor, polismyndigheter, socialtjänster och hälsovård inom Stockholms län erbjuder vi följande kostnadsfritt:

  Kontakt: Pela och Fadime stödjour

  För mer information och/eller för att diskutera och boka en föreläsning, vänligen kontakta via:


  höst 2015 – vår 2016: Riksorganisationen GAPFs samarbetar med Rädda Barnen inom projektet Kärleken är fri

  Beskrivning av projektet

  GAPF med flera andra ideella organisationer ingår i stödforum gruppen och skolgruppen inom projektet, GAPFs bemannar chatt med utsatta ungdomar av hedersrelaterat våld och förtryck och besöker skolor tillsammans med teatergruppen Kärleken är fri i Stockholm under hösten 2015 och våren 2016. Du kan chatta med GAPF och andra organisationers representanter om frågor kring kärlek, dina rättigheter, begränsningar, kontroll och tvångsäktenskap.

  Rädda barnens chatt för HRV-frågor

  Info om chatten

  Tid: vardagar 19.00 – 22.00
  Direktlänk till chatten: http://dinarattigheter.se/chatt-jour
  Bemanning: Personer från Rädda barnen, GAPF och andra frivillig-organisationer
  Läs mer på: www.dinarattigheter.se

  2015: Förebygga och stödja utsatta för hedersrelaterat våld” (hrv) med stöd av Socialstyrelsen

  Beskrivning av projektet

  Socialstyrelsen logotypNationellt projekt med syfta att förebygga och stödja utsatta för hedersrelaterat våld” (hrv) med stöd av Socialstyrelsen. Projektet riktas till elever och personal på högstadie- och gymnasieskolor i syfte att:

  Erbjudande till svenska högstadier och gymnasier

  Inom projektet “Förebygga och stödja utsatta för hedersrelaterat våld” erbjuder GAPF er skola att ta del av följande:

  Period för erbjudandet: 1 jun 2015 –10 dec 2015. Hör av er till oss för att diskutera ett upplägg anpassat till er skola och planera in ett passande datum för höstterminen 2015.

  Kontakt: Förebygga och stödja utsatta

  För mer information och/eller för att diskutera och boka en föreläsning, vänligen kontakta: GAPF,


  2015: GAPFs handbok för elevhälsopersonal

  Kort beskrivning av projektet

  GAPFs handbok för elevhälsopersonal - Framsida

  Handbok för elevhälsovård

  Tillsammans med länsstyrelsen i Östergötland har GAPF tagit fram en handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte (HRV). Handboken ger handfasta råd kring hur man för samtal med ungdomar utsatta för HRV, de speciella förutsättningar som gäller för HRV problematiken, samt hur man kan hjälpa dessa ungdomar rent praktiskt. GAPF kommer att skicka ut handboken till  3500 skolor i hela Sverige. Om din skola inte har fått boken, kontakta oss på kontakt@gapf.se, eller ladda ned handboken som PDF här Berätta inte för någon om vårt samtal! (800KB)

  Projektresultat och redovisning

  Under Fadimedagarna 2015, den 19 januari, presenterade GAPF sitt projekt: “Handbok om samtalsmetodiken med utsatta av hedersbrott” vid en internationell konferens vid Sveriges Riksdag. Projektet är ett dotterprojekt till projektet Bortförda barn- mot barn-och tvångsäktenskap.

  Erbjudande baserat på handledningen

  Kontakt: GAPFs handbok för elevhälsopersonal

  För mer information eller frågor om föreläsning om presentation av projektresultatet, vänligen vänd er till: Sara Mohammad, projektledare eller Karin Zelander, projektassistent på


  2012-2015: Bortförda barn- mot barn-och tvångsäktenskap

  Kort beskrivning av projektet

  Länsstyrelsen i Östergötland - logotypProjektet har drivits av GAPFs nationellt med stöd av Östergötlands länsstyrelse. Det övergripande syftet var att åstadkomma en reell kunskaps- och kompetenshöjning i högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige om barn- och tvångsäktenskap och hedersrelaterad problematik överhuvudtaget, samt att ge metoder för identifiering av signaler hos ungdomar som riskerar tvångsgifte. Målet var att hjälpa och stödja utsatta ungdomar och vara ett stöd för skolpersonalen i deras arbete mot hedersproblematik. Detta skedde genom att erbjuda skolor utbildning om ovanstående och praktisk handledning. Målgruppen utgjordes av både elever och skolpersonal (rektor, lärare, skolsköterska, kurator, psykolog, fritidspersonal m fl) som kommer i kontakt med problematiken. Ett mål var även att genom anonyma enkätfrågor samla in och dokumentera personal och ungas erfarenheter av ovanstående och vilken hjälp eller brist på hjälp som de har upplevt att de fått från skolan, socialtjänsten eller andra myndigheter.

  Projektet erbjöd högstadier och gymnasieskolor i Sverige följande:

  Bilaga 1: Erbjudande om föreläsning/temadagar om barn- och tvångsäktenskap samt hedersproblematik
  Bilaga 2: Detaljerad information om erbjudandet, om projektet i sin helhet, och om Riksorganisationen GAPF

  Projektresultat och redovisning

  Under Fadimedagarna 2015, den 19 januari, presenterade GAPF resultatet av projektet vid en internationell konferens vid Sveriges Riksdag.

  Erbjudande baserat på projektet

  Baserat på projektet kan GAPF, under 2015-2016, erbjuda:

  Kontakt: Bortförda barn

  För mer information eller frågor om föreläsning om presentation av projektresultatet, vänligen vänd er till: Sara Mohammad, projektledare eller Karin Zelander, projektassistent på