GAPF polisanmäler Jönköpings Kommun

GAPF polisanmäler Jönköpings Kommuns Utbildningsförvaltning.


Polisanmälan
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime önskar anmäla brott som begåtts i samband med att avtalet upprättats (år 1994) och tillåtits fortgå utan politisk behandling av ärendet sedan dess.

Gällande Jönköpings Kommuns Utbildningsförvaltnings upprättade avtal med Muslimska församlingarna i Jönköping,

Saken: 
Motverkande av skollagen, diskriminering av vissa barn i skolmiljö, avtal i strid med Barnkonventionen.

Jönköpings Kommuns Utbildningsförvaltning har skrivit en överenskommelse med muslimska församlingarna i Jönköping som klart bryter mot FNs Barnkonvention (artikel 13,14,15, 19 och 29) samt mot Skolverkets allmänna råd, baserat på 3 kap. 14§ diskrimineringslagen. I överenskommelsen ingår en hög grad av religiöst baserade begränsningar för muslimska barn i skolan, en klar begränsning av eget tänkande och egen kunskaps- och erfarenhetsinhämtning samt en mycket hög grad av kontroll över barnen, främst flickorna, det kan i sammanhanget nämnas att huvudbonad för flickor i åldrarna 6-8 år specifikt nämns i överenskommelsen.

Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime ställer sig starkt kritiskt till att en religiös övertygelse hos de vuxna skall styra barns liv och att en kommun väljer att förhandla med en religiös grupp i samhället om speciella villkor för gruppmedlemmarnas barn. Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime anser, att de muslimska barnen i och med denna överenskommelse mellan en kommun och ett religiöst samfund får sina fri- och rättigheter begränsade i en mycket hög grad och att samhället har en skyldighet att motverka sådana kränkningar av de fri- och rättigheter som Barnkonventionen fastställer, för alla barn. De barn som av religiösa skäl inte till fullo skall kunna delta i varken skolundervisningen eller det samhällsliv som skolmiljön erbjuder alla barn, får sina fri- och rättigheter enligt Barnkonventionen begränsade. Barnens bästa skall beaktas i all offentlig förvaltning, här ser vi tydligt hur den vuxnas önskan om begränsningar för barnet istället har beaktats. Skollagen förtydligar, hur skolan har ett ansvar i att den unga skall ges tillfälle att utveckla sin självart, vilken blir helt omöjligt med tanke på att barn skall kontrolleras helt av de vuxna från mycket tidig ålder.

De barn som lever i dessa religiösa sammanhang lever i ett kollektivistiskt sammanhang där heder och ett kollektivistiskt tänkande styr mycket av vardagslivet. Denna överenskommelse ökar på och legitimerar de vuxnas kontroll av de unga, som inte får någon möjlighet att själv ta beslut över sina liv, sina tankar eller sina livsval. Det är mycket allvarligt, hur kommunen i dokumentet förtydligat, hur den unga skall begränsas i samråd mellan skola och hem utan att barnets bästa beaktats alls, samtidigt som Socialstyrelsen i sin rapport över Barn som avlidit med anledning av brott (Socialstyrelsens Rapport 2012-1-38) pekat på hur skolpersonal i för liten omfattning anmäler oro för barn till socialtjänsterna. En överenskommelse som den som behandlas här, kommer att motverka en efterlevnad av lagen om anmälningsplikt i mycket hög grad och därmed istället legitimera en kontroll och begränsningar av de ungas livsval, och därmed motverka Barnkonventionen.

Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime Organisationsnummer: 802411-7049

Kontakt:

Virpi Hellmark

Sekreterare för Riksföreningen GAPF. 070-654 38 73