Kallelse till extra årsmöte för Riksorganisationen GAPF

Härmed vill vi bjuda in alla GAPFs medlemmar till ett extra årsmöte. Det extra årsmötet blir ett enfrågemöte för fyllnadsval av kassör.

[infobox]
Tid: kl 18.00-18.30 tisdagen den 8 december 2015. Därefter har styrelsen möte 19.00-21.00.
Plats: Vattugatan 7, Stockholm.
Anmälan: Senast 6 december till: medlem@gapf.se
Inbjudan: Kallelse i PDF-format
[/infobox]

Förslag till dagordning

  1. Föreningens ordförande öppnar årsmöte
  2. Val av ordförande för årsmöte
  3. Val av sekreterare för årsmöte
  4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, för extra årsmötesprotokollet
  5. Fråga om godkännande av kallelse till extra årsmötet
  6. Fråga om godkännande av dagordningen
  7. Fyllnadsval av kassör
  8. Mötets avslutande

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF hälsar er alla välkomna!
Med vänlig hälsning
Sara Mohammad
Ordförande
Riksorganisationen GAPF