Under hösten 2016 kommer GAPF att genomföra verksamhetsutvecklingsprojektet SOL. Det står för Samverkan och lärande för kvalitetsutveckling av GAPFs stödverksamhet

Datum:2016-10-03

Projektet ska åstadkomma kompetensutveckling och metodutvecklingsarbete för de som jobbar inom GAPFs organisation. Därigenom ska kvaliteten i GAPFs stödarbete för flickor och pojkar, kvinnor och män som utsätts för hedersrelaterat våld höjas. Målet är att man ska arbeta på ett likartat sätt i hela organisationen för att stärka GAPFs medarbetare i sina ställningstaganden och säkerställa att rätt åtgärder vidtas i varje enskilt fall. Förväntade resultat av insatserna i projektet är upparbetande av nya rutiner och en generellt höjd kunskapsnivå som ger förbättrat stöd till GAPFs målgrupper.

Projektledare är Petra Kyllerman, som tidigare har jobbat med verksamhetsutveckling i näringslivet. Hon nås på telefon 0766-024312