Extrainsatt årsmöte 2018

VÄLKOMMEN TILL RIKSORGANISATIONEN GAPFS EXTRAINSATTA ÅRSMÖTE

Härmed vill vi bjuda in alla GAPFs medlemmar till ett extrainsatt årsmöte. Det extrainsatta årsmötet blir ett enfrågemöte för beslut om fastställande av stadgeändring för andra läsning.

På vårt ordinarie årsmöte den 15 april 2018 anmälde GAPFs styrelse en proposition om stadgeändring för första läsning. Enligt stadgarna måste ändringar i föreningsstadgarna ske vid två efterföljande årsmöten.

Tid: Måndag den 4:e juni, kl 17.00 – 17.30

Plats: Vattugatan 7, Stockholm.

Förslag till dagordning:

1) Föreningens ordförande öppnar extrainsatt årsmöte
2) Val av ordförande och sekreterare för extra insatt årsmöte
3) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för extra årsmötesprotokoll
4) Fråga om godkännande av kallelse till extra årsmötet
5) Fråga om godkännande av dagordningen
6) Beslut om fastställande av stadgeändring för andra läsning.
7) Det extrainsatta årsmötet avslutas

Anmäl dig senast 2:a juni till: medlem@gapf.se

Styrelsen via Sara Mohammad- ordförande, Riksorganisationen GAPF