Blogginlägg

Skolsköterska pratar med elever

Ny vägledning ska öka samarbetet mellan myndigheter vid misstanke om hedersbrott

Samverkan mellan olika myndigheter är otroligt viktigt vid misstanke om hedersrelaterad brottslighet. GAPF:s erfarenhet är att samverkan är bristfällig på många håll i landet. Men det går på rätt håll, numera finns en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma. Materialet ska stötta de olika yrkesgrupperna i att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Materialet är framtaget av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland och riktar sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och Polismyndigheten. GAPF fick även möjlighet att lämna synpunkter om materialet inför publiceringen.

Vägledningen ska bidra till att förebygga och förhindra att barn och vuxna förs ut ur landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom ska materialet användas för att öka kunskapen om vikten av långsiktigt stöd till den utsatta målgruppen.

Några punkter som GAPF särskilt vill lyfta fram är följande:

1. Myndigheter måste samverka för att förhindra hedersrelaterade brott

Alla myndigheter som möter utsatta; skola, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och Utrikesdepartementet måste samverka för att kunna stötta och hjälpa den utsatta. Det är avgörande för att kunna hjälpa och stödja hedersvåldsutsatta.
Samverkan är särskilt viktigt vid misstanke om att en person kommer att föras utomlands i syfte att utsättas för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Vid sådan misstanke måste myndigheter bli bättre på att agera. Det beror på att den viktigaste skyddsåtgärden är att hindra att personen lämnar Sverige. Anledningen är bland annat att myndigheter har begränsade möjligheter att vidta åtgärder när ett personen befinner sig utomlands.
GAPF ser positivt på att yrkesverksamma får bättre förutsättningar att arbeta strukturerat i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan mellan olika myndigheter är avgörande för att fånga upp signaler om utsatta barn och vuxna.

2. Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland yrkesverksamma

Hedersrelaterade ärenden kräver särskilda kunskaper och särskilda metoder. I dessa ärenden är socialtjänstens familjecentrerade arbete i regel inte lämpligt, eftersom det bygger på att barnets föräldrars ska involveras i beslut gällande barn.
Tvärtom behöver dessa barn skyddas från föräldrar som hårt kontrollerar och begränsar barns handlingsutrymme. Det kan ta sig uttryck i både våld och förtryck i de fall barnet vill komma till åtnjutande av sina grundläggande fri- och rättigheter. Barnets situation kan förvärras om socialtjänsten till exempel väljer att informera föräldrarna om en orosanmälan om hot och våld innan barnet blivit skyddsplacerat. GAPF:s erfarenhet är att föräldrar eller släktingar många gånger väljer att föra ut barnen ur landet när myndigheter uttrycker oro för barnets hälsa och välmående.
I vägledningen betonas hur viktigt det är att yrkesverksamma har god kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Att yrkesverksamma har en strategi för hur man bemöter hedersvåldsutsatta är ofta avgörande för att inte utsätta personen för onödiga risker. Här är en av de viktigaste åtgärderna är att skapa tillitsfulla relationer med den utsatte.
En annan viktig punkt är att en utomstående tolk alltid ska anlitas i de fall den utsatte inte behärskar svenska. Tolken får aldrig vara en familjemedlem eller annan person i familjens nätverk. Detta är en viktig punkt som GAPF också påpekade när vi lämnade våra synpunkter på vägledningen.

3. Bortförda personer som återvänder till Sverige behöver långsiktigt stöd

När en bortförd person återvänder till Sverige hamnar denne i en väldigt riskfylld situation. Det beror på att det ofta finns en förvärrad hotbild mot personen jämfört med innan hon eller han fördes utomlands. Därför är det särskilt viktigt att den utsatte får långsiktigt stöd och skydd. Bland annat behöver den utsatte få hjälp med att:
  • Ansöka om skyddade personuppgifter.

  • Få tillgång till ett säkert boende. Placeringsorten ska väljas utifrån hotbilden mot den utsatte. GAPF vill särskilt understryka att den utsatte aldrig ska placeras i samma eller närliggande ort där familj och släkt bor.

  • Få tillgång till vård, behandling eller psykosociala insatser från hälso- och sjukvården.

Det långsiktiga stödet är enligt vår mening särskilt viktigt för att tillgodose att dessa personer får möjlighet att:

  1. bearbeta de trauman som hon eller han varit med om
  2. bygga upp sitt liv på nytt.

GAPF vill även betona att både barn som vuxna ska få långsiktig stöttning för att inte riskera att återigen hamna i en utsatt situation. Vi hade dock önskat att vägledningen innehöll flera konkreta åtgärder likt Norges ”skyddspaket” för vuxna som återvänder till Norge efter ett bortförande.

Hur fungerar mottagandet av återvändande hedersutsatta i Norge?

Det norska kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck samordnar mottagande i Norge vid den vuxnes ankomst. I regel möter poliser den utsatte på flygplatsen vid ankomst och följer den utsatte till ett kriscenter som det norska kompetensteamet har samordnat innan ankomsten. Innan ankomsten gör polisen en riskbedömning inför boendeplaceringen. Det boende som blir aktuellt är  därmed trygghetsgodkänt för hedersvåldsutsatta och där kan den utsatte bo upp till nio månader. Utöver ett säkert boende får även den utsatte också tillgång till sjukvård och en kontaktperson inom polisen. Det finns också en organiserad uppföljning för personen efter att denne flyttat ifrån det skyddade boendet.

GAPF vill även återigen understryka hur viktigt det är att yrkesverksamma har kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är nödvändigt för att se signaler på utsatthet och för att kunna agera i tid innan barn och unga förs utomlands!

Boka en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

På GAPF har vi många års erfarenhet av att hålla utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi utbildar både barn, elever och yrkesverksamma med anpassade föreläsningar utifrån deras behov och kunskapsnivå.

Vill du boka en föreläsning till din arbetsgrupp eller skolklass? Maila oss på utbildning@gapf.se så hittar vi ett upplägg som passar er verksamhet.

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg

Newas berättelse – om hijab

Newa tvingas att bära hijab. Hennes föräldrar bestämmer vad som är rätt. Om hon inte anpassar sig skriker de på henne. Hon blir slagen. Ingen lyssnar på henne. Hijab är inte vilket klädesplagg som helst, inte heller en symbol för frihet.

Läs hela inlägget »

Pojkar i hederskulturen

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba alla; kvinnor, flickor, pojkar och män. Pojkar har ofta en dubbel roll. Unga män och pojkar kan till exempel tvingas att kontrollera och bestraffa sina systrar eller kusiner. Precis detta händer Hakim.

Läs hela inlägget »