Utbildning för personal inom vården -
förstå, upptäck och agera på Hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har under många år, på olika sätt, arbetat för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och flera kartläggningar har gjorts senare år av förekomsten av HRV i Sverige. Då man utifrån befintliga studier kan räkna med att ca 10 % av den yngre befolkningen lever i en hederskontext, inte sällan med inslag av våld, är det viktigt att sjukvården har beredskap att möta dessa patienter, dels för att kunna ge en god och jämlik vård, dels för att inte utsätta patienter för risker som går att undvika. Behovet av utökad kunskap inom detta område är uppenbart. Som ett led i det arbetet kommer GAPF* under 2020 att utbilda vårdpersonal i hela landet kring HRV. Vi har för detta ändamål fått finansiering av det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck**.

Föreläsningen syftar till att stärka personal inom sjukvården i mötet med patienter som lever i hedersrelaterat våld- och förtryck och i synnerhet kunna förebygga att barn drabbas. Efter föreläsningen ska kursdeltagarna ha ökad beredskap att förstå, att upptäcka och fråga om denna typ av utsatthet, att ge adekvat hjälp och stöd samt att handlägga på ett patientsäkert sätt.

Föreläsningen är alltså kostnadsfri och erbjuds fram till och med den 29 januari 2021. Den kan genomföras på plats hos er eller digitalt, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Den tar mellan 1,5–3 timmar beroende på vilka behov och förutsättningar ni har. Ni behöver vara minst 30 deltagare. Är du intresserad så kontakta oss på utbildning@gapf.se

Innehåll

Utbildningen ger deltagarna kunskap om HRV, om de bakomliggande mekanismerna och om hur det är att leva med HRV som utsatt eller efter att man lämnat en hederskontext. Deltagarna får en beskrivning av vad man ska vara särskilt uppmärksam på och hur man kan ställa frågor för att upptäcka att patienten är utsatt för HRV. Kliniska situationer och fallbeskrivningar varvas med fakta och befintlig forskning på området. Deltagarna får även handfasta handläggningstips att använda sig av i det kliniska arbetet.

Vi kommer bland annat att ta upp följande områden:

 • Hedersförtryckets uttryck och förekomst.
 • Hälsokonsekvenser av HRV.
 • Vårdens uppdrag, skyldigheter och möjligheter.
 • Bemötande: Att se tecken och fråga om utsatthet.
 • Vad säger lagen? När kan vi ingripa?
 • Könsstympning.
 • Äktenskapstvång.
 • Barn i riskzonen för bortförande.
 • Hur hanterar vi önskemål om oskuldskontroller och oskuldsintyg?
 • Skyddade personuppgifter och kvarskrivning.
 • En säker journalföring.
 • Rekommendationer om riktlinjer och rutiner för vårdenheter.
 • Hur hjälper vi – konkreta råd och verktyg

Omfattningen av HRV i Sverige

Ingen vet hur många i Sverige som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. I enkäter genomförda i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och inte få bestämma vem hon gifter sig med. Bröderna har inte samma restriktioner som sina systrar, men de blir bortgifta i nästan lika stor utsträckning.

Docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet är en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Hon menar att, baserat på dessa enkäter, kan man anta att var tredje elev, flickor som pojkar, som själva är födda utomlands eller som har två utlandsfödda föräldrar lever under hedersrelaterade familjenormer. I Sverige skulle det innebära att nära 240 000 unga lever under hedersförtryck. Endast en bråkdel fångas upp av rättsväsendet. Det finns ett stort behov av att fånga dessa barn och ungdomar i ett tidigt skede och hjälpa dem. Den utbildning vi genomför är en del i regeringens satsning på att förebygga HRV.

Föreläsare

Sara Mohammad, grundare och ordförande för GAPF, med egen erfarenhet av och djup kunskap om HRV.

Camilla Starck, överläkare i psykiatri med gedigen kunskap om HRV.

*Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, bildades 2001 och är en sekulär och ideell förening som är politiskt obunden. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och vårt fokus är de personer som är utsatta för HRV. Vår värdegrund är allas lika värde och baseras på FN:s deklarationen om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och kvinnokonventionen. GAPF arbetar med att ge stöd till utsatta personer, utbildning, informationsspridning och opinionsbildning.

**Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck finns på Länsstyrelsen i Östergötland och har regeringens nationella uppdrag att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.