Dubbla måttstockar hos Stockholms stad

Stockholm stad beviljar det muslimska studieförbundet Ibn Rushd närmare 4 miljoner i bidrag de kommande tre åren, beslut fattas av Kulturnämnden tisdag 26 mars. Ibn Rushd har tidigare hamnat i blåsväder efter att det framkommit att de undervisat barn med studiematerial som bland annat godkänner barnaga, talar om homosexualitet som en synd och behandlar antisemitiska konspirationsteorier. Samtidigt dras stödet om 600 000 kronor per år till föreningen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime in på grund av att en styrelseledamot postat inlägg på sin privata Facebook-sida som staden anser bryta mot stadens riktlinjer.

 Vi undrar hur staden jobbar med demokrativillkoret egentligen. Hur kan ett studieförbund som har kopplingar till Muslimska brödraskapet och som varit inblandat i förmedlingar av tillfälliga äktenskapskontrakt, d.v.s. handel med kvinnors kroppar enligt ett avslöjande från Uppdrag Granskning kvalificera sig för stöd men inte vi, som handfast hjälper och skyddar utsatta kvinnor och flickor, säger Sara Mohammad grundare till GAPF.

GAPF är en ideell förening som sedan 23 år jobbat för att ge skydd och stöd till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. GAPF har en stödjour som är öppen dygnet runt via telefon. 

 När vi började 2001 var vi tre personer som med våra egna telefoner startade en telefonjour. Vi började arbetet med att ge råd, stöd och hjälp till hedersutsatta. Sedan dess har vi byggt upp verksamheten, en stabil telefonjour och en organisations som kunnat hjälpa tusentals hedersutsatta, berättar Sara Mohammad.

Under 2023 fick GAPF in 230 ärenden som berörde 366 personer som på olika sätt utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till dessa ärenden genomförde GAPF 5989 stödinsatser under året. Dessa stödinsatser har bland annat bestått av stöd och hjälp via telefonsamtal, mejl, sms till både utsatta, anhöriga och yrkesverksamma samt juridisk rådgivning och terapeutiska stödsamtal med hjälp av våra samarbetspartners. Inom ramen för stödjoursverksamheten skriver GAPF även orosanmälningar, polisanmälningar, samt deltar i samråds- och samverkansmöten med myndighetspersoner, framför allt med yrkesverksamma inom socialtjänsten och Polisen.  

Bland ärendena finns 47 personer (40 barn, 3 unga över 18 år och 4 mammor) som förts ut ur landet mot sin vilja. Detta är det hittills största antalet bortförda individer som under ett kalenderår kommit i kontakt med stödverksamheten. I dessa ärenden har GAPF:s stödverksamhet upprättat orosanmälningar och polisanmälningar samt i en del fall varit det enda kvarvarande stödet till de bortförda barnen via telefon och sms. 

– Under 2023 har vi tillsammans med samarbetspartner lyckats få hem sju personer som förts ut ur landet; 1 mamma med 3 flickor, samt 1 tjej och 2 killar över 18 år. Men allt vårt hårda arbete för att hjälpa utsatta kvinnor, flickor och pojkar är Stockholms stad är tydligen inte värt någonting. Jag hoppas att politikerna i Stockholms stads Socialnämnd omprövar det här beslutet, säger Sara Mohammad. 

GAPF:s värdegrund bygger på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som fastslår att ingen människa får diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vuxna kvinnor och män har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

GAPF sätter alltid individens rättigheter före kulturers och religiösa samfundstraditioner och regler. Individens rättigheter är inte förhandlingsbara. Könsdiskriminering, förtryck och våld ska kallas och ses för vad det är – inte tillåtas och kamoufleras bakom kulturella och/eller religiösa regler och ritualer.

Det var när en styrelseledamot i GAPF:s styrelse postade satirbilder på sin privata Facebook-sida som Stockholms stad beslutade att dra in det ekonomiska stödet till GAPF. 

GAPF har tagit avstånd från styrelseledamotens inlägg. Inläggen är raderade. GAPF har vidtagit åtgärder, analyserat och bedömt inläggen inklusive syfte, uppdaterat kommunikationspolicy och etiska riktlinjer samt genomfört utbildningar för styrelsen och personalen men Stockholms stad står fast vid sitt beslut. 


Styrelsen för Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime

26 mars 2024, Stockholm


Kontakta oss för mer information: