Webbinarium

Öppna föreläsningar

Play Video

Om barnkonventionen, svensk lag och barnperspektivet

21 augusti 2020 • Astrid Schlytter

Föreläsning med Astrid Schlytter, forskare inom hedersfrågor, om barnkonventionen, svensklag och barnperspektiv. Är svensk lag, utan barnkonventionen, bättre för hedersutsatta? Är barnkonventionen bättre för pojkar än för flickor? Vad innebär oskuldsinstitutionen och vad har betydelsen av kroppen för påverkan på flickor som är utsatta för hedersvåld och förtryck?

"Den ofrivilliga bruden"

19 maj 2021 • Miranda Ebrahimi

Föreläsning med Miranda Ebrahimi utifrån hennes bok “Den ofrivilliga bruden”. Hör Mirandas berättelse om hur hon som 13-åring blev bortgift och om hur det svenska samhället svek henne. Mirandas berättelse är lika tragisk och hjärtskärande, som den är sann. En berättelse som många unga invandrarflickor tvingas genomlida.

Play Video
Play Video

Förbud mot kusinäktenskap är en viktig frihetsfråga!

30 mars 2022 • Juno Blom

Individens frihet att själv välja sin partner kan skyddas med hjälp av lagstiftning emot kusinäktenskap. Föreläsningen utgår från ett mänskligt perspektiv där individens frihet ska stå över kontroll och tvång från kollektivet eller familjen. Vi kommer också prata om hur kusinäktenskap bidrar till att upprätthålla maktmonopol och klanstrukturer.

Juno Blom är barnrättspolitisk talesperson (L) och riksdagsledamot. Under tolv år ledde hon det nationella arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Om könsstympning

12 oktober 2021 • Petra Blom

Könsstympning är kanske det mest fruktansvärda övergreppet inom hederskulturen som syftar till att eliminera eller undertrycka och kontrollera kvinnors sexualitet och göra kvinnor mer ”rena”. I Sverige saknas en nationell strategi för att hjälpa dem som redan är utsatta, liksom för att förebygga att barn och unga utsätts för detta allvarliga övergrepp. Vi anser därför att det är viktigt att upplysa och informera om könsstympning samt flickors rättigheter.

Föreläsare är Petra Blom; sakkunnig inom hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning.

Play Video

Fadimedagarna 2021

Webbinarium från Almedalsveckan 2021

Play Video

Är hijab på flickor i skolan förenligt med skollagen och jämställdhet?

5 juli 2021 • Almedalsveckan 2021

Hijab på barn är ett sätt att underordna, sexualisera, segregera och kontrollera en liten flicka. Är hijab på flickor i skolan förenligt med skollagen och jämställdhet? Är föräldrars religionsfrihet viktigare än döttrarnas mänskliga fri- och rättigheter? Kan vi förbjuda hijab på barn i skolan?

Hur påverkar Islamismen myndighetsutövningen i Sverige?

5 juli 2021 • Almedalsveckan 2021

Vad händer när hedersutsatta möter anställda inom socialtjänst, skola och vård som själva lever med hedersnormer? Kan myndighetspersoner av religiösa skäl göra avsteg från lagstiftningen? Hur försöker islamister påverka myndighetsutövningen i Sverige? Vad betyder det för hedersutsatta?

Play Video
Play Video

Hur kan vi förbättra stöd och behandling till hedersutsatta med psykisk ohälsa?

6 juli 2021 • Almedalsveckan 2021
Majoriteten av de utsatta som kontaktar vår stödverksamhet söker också stöd för psykisk ohälsa, som en konsekvens av det hedersrelaterade våld och förtryck de varit utsatta för. Vad får de för hjälp från skolan och sjukvården? Är det tillräckligt? Om inte, vad behöver förändras och hur gör vi det?

Varför finns det bara tre fällande domar för könsstympning på 40 år?

6 juli 2021 • Almedalsveckan 2021

Socialstyrelsen uppskattar att 38 000 flickor och kvinnor i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning. Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor har funnits sedan 1982. Varför finns det bara 3 domar? Vad behöver göras för att förändra detta?

Play Video
Play Video

Långsiktigt stöd – utsatt och lämnad!

7 juli 2021 • Almedalsveckan 2021

När man lämnar ett liv med hedersvåld är man ofta ensam. Man lämnar – familj, släkt och vänner och är ofta utsatt för hot under lång tid framöver. Det finns stora risker att man inte orkar med situationen och vänder tillbaka till familjen och våldet, om man inte får stöd och hjälp.

Pojkar och unga män i en hederskontext

7 juli 2021 • Almedalsveckan 2021

Ett samtal om pojkar och unga mäns dubbla roller som både offer och förövare i en hederskontext. Samtalet berör vikten av tidiga insatser riktade till pojkar redan i förskolestadiet men även betydelsen av attitydförändringsarbete med pojkar och unga män i en hederskontext.
Play Video

Utbildning för vårdpersonal

Webbinarium från Almedalsveckan 2020

Play Video

Hijab på barn

29 juni 2020 • Almedalsveckan 2020

Det finns ingen religiös symbol som skapar lika mycket debatt som just hijab. I detta panelsamtal under Almedalsveckan diskuterar vi bland annat följande frågor: Mäter vi flickors rättigheter efter samma måttstock, oavsett ursprung, när det kommer till barn som bär hijab? Vad är skolans ansvar för att motverka sexualisering av barn?

Medverkande: Devin Rexvid, forskare och debattör inom hedersfrågor, Inas Hamdan, opinionsskribent och krönikör, Omar Makram, sakkunnig och debattör och Galaxia Wallin, journalist och föreläsare om hedersvåld.

Sjukvård, könsstympning och oskuldskontroll

30 juni 2020 • Almedalsveckan 2020

Inom sjukvården råder stor okunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Det medför att utsatta personer inte får den hjälp de behöver och att vården missar att hjälpa enskilda patienter, vilket i värsta fall förvärrar hotbilden mot dessa. Hur skiljer hedersutsattas specifika behov inom sjukvården från andras och vilka brister finns det inom sjukvården i relation till hedersutsatta patienter?

Allt fler kvinnor söker hjälp för att de är könsstympade, men det finns knappt några fall där förövare har dömts för brottet. Oskuldskontroller och oskuldsoperationer utförs för att tillgodose släktens behov av att intyga en blivande bruds oskuld och därmed dygd enligt hederskulturens normer. Hur ser problemet med könsstympning och oskuldskontroller ut i Sverige idag och hur kan vi komma åt det?

Play Video
Play Video

Särreglering och egen brottskod för hedersbrott

30 juni 2020 • Almedalsveckan 2020

Genom att göra brott med hedersmotiv till ett särskilt brott blir budskapet till personer som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck tydligare. Den kontroll och de begränsningar de utsätts för accepteras inte av samhället.

Under panelsamtalet diskuteras bland annat hur en egen brottsrubricering innebär egna statistikkoder, vilket gör det lättare att bedöma problematikens omfattning.

Islamism och hederskultur

2 juli 2020 • Almedalsveckan 2020

Under panelsamtalet diskuteras bland annat vad islamisk extremism har för inverkan på hederskulturen och hur situationen i Sverige ser ut idag när det gäller hedersförtryck och islamism.
Play Video
Play Video

Skolan och hederskultur

4 juli 2020 • Almedalsveckan 2020

Ett växande antal personer i Sverige lever idag i en hederaSkollagen och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Personal i förskolan samt skolan ska ge möjlighet för alla barn att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas.

I detta panelsamtal diskuteras bland annat hur arbetet mot hedersvåld och förtryck ser ut i skolan samt om skolan gör tillräckligt för att motverka hederskulturen.

Identitetspolitik, intersektionalitet och relativism

5 juli 2020 • Almedalsveckan 2020

Identitetspolitiken har varit en stark ideologisk drivkraft bland vissa politiker, organisationer och individer i samhället. Vad är effekterna av det? Skadar identitetspolitiken integrationen eller förbättras den av detta perspektiv? Hur står identitetspolitiken i relation till hederskultur?

Relativism är ett av de hinder som finns i arbetet för att bekämpa hederskultur. Vi diskuterar i detta panelsamtal om det finns vissa grundläggande värderingar som vi vill att alla i samhället ska anamma och vem som egentligen har mandat att säga vad som är rätt och fel när det gäller värderingar och traditioner?

Play Video
Play Video

Kommunala handlingsplaner, socialtjänsten och hedersutsatta

6 juli 2020 • Almedalsveckan 2020

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten är en av de institutioner som ofta möter hedersutsatta. Hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning mot den enskildes mänskliga fri- och rättigheter och är något som måste tas på största allvar.

I detta panelsamtal diskuterar vi frågor som bland annat: Har kommunerna handlingsplaner med rutiner för att förebygga hedersvåld och förtyck? Kan socialtjänsten förbättras för att skydda hedersutsatta?

Hedersutsattas isolering under coronakrisen

7 juli 2020 • Almedalsveckan 2020

Barn och unga som utsätts för hedersvåld och förtryck var redan innan coronaviruset nådde oss föremål för mycket kontroll och restriktioner i det dagliga livet. För dessa personer innebär en isolering tillsammans med familjen en avskärmning tillsammans med förövarna, med dem som utövar förtrycket. De individer som redan tidigare var föremål för extrem kontroll och ofrihet har under pandemins utbrott blivit, eller riskerat att bli, utsatta för absolut kontroll.

I detta panelsamtal diskuterar vi vad som händer med hedersutsatta i skuggan av en global pandemi, hur GAPF har märkt av pandemins konsekvenser och hur man bör arbeta för att inte glömma bort denna utsatta grupp när de exempelvis lämnar skolbänken.

Play Video