Om GAPF

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen har funnits sedan 2001 och vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck.

GAPFs vision:

Ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

GAPF:s arbete

Vår värdegrund bygger på FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) som fastslår att ingen människa får diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vuxna kvinnor och män har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

GAPF sätter alltid individens rättigheter före kulturers och religiösa samfunds traditioner och regler. Individens rättigheter är inte förhandlingsbara. Könsdiskriminering, förtryck och våld ska kallas och ses för vad det är – inte tillåtas och kamoufleras bakom kulturella och/eller religiösa regler och ritualer.

GAPFs tre verksamhetsområden

GAPF har en nationell stödjour som du kan kontakta om du är:

  • utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck
  • anhörig eller bekant med någon som är utsatt
  • yrkesverksam som möter utsatta i din profession

Man kan vara anonym i kontakten med oss och vi har tystnadsplikt.

Vi erbjuder stödsamtal till utsatta för HRV. Vi lyssnar, informerar om rättigheter och vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp samt hjälper till i kontakten med myndigheter. Vi erbjuder också psykologiska stödsamtal hos en legitimerad psykolog/samtalterapeut och juridisk rådgivning hos Wega Advokater. Som utsatt kan man få personligt stöd av en av våra utbildade stödpersoner. Vi har mer än 100 utbildade stödpersoner över hela landet.

Till anhöriga och bekanta informerar vi om rättigheter och vilka möjligheter man har att hjälpa den utsatta.

Yrkesverksamma inom till exempel socialtjänst, skola och vård kan få information om HRV och rådgivning i hur de kan agera.

Vi erbjuder också råd och stöd via mejl med svar inom 24 timmar.

 Utsatta och anhöriga kan även chatta med oss för att få råd och stöd. Chatten är öppen måndag till torsdag och är bemannad av våra utbildade stödpersoner.

GAPF anordnar årligen utbildningar runt om i hela landet för att förebygga och skapa ökad förståelse i samhället kring HRV. Varje år utbildar vi tusentals inom bland annat personal inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet, polisen, politiker, ideella organisationer samt elever och personal i skolan.

Föreläsningarnas omfattning varierar från två timmar till heldagar och har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismerna bakom hedersrelaterade brott. Utbildningen utgör en bra början på ett internt arbete i syfte att starta utvecklingsprojekt inom området, där utbildningar skräddarsys efter målgruppens behov.

GAPF anordnar årligen ett femtiotal egna opinionsbildande aktiviteter runt om i landet där målet är att skapa uppmärksamhet, debatt och påverkan i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Några av aktiviteterna är de årliga Fadimedagarna, manifestationer, scenprogram och paneldebatter under Internationella Kvinnodagen, Almedalsveckan och Internationella Flickdagen. GAPF syns dagligen i media och publicerar flertalet egna debattartiklar varje år. GAPF agerar också referensgrupp för andra organisationer och deltar i hearings och sakråd.

Historia

Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad, under namnet Glöm Aldrig Pela-föreningen. Föreningen bytte namn till det nuvarande, Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime – efter mordet på Fadime Sahindal år 2002.

Till en början verkade GAPF enbart i Stor-Stockholmsområdet, men har idag expanderat till nationell nivå där vi varje år genomför tusentals stödinsatser för stödsökande. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar vi även med utbildning och opinionsbildning. 

På kansliet i Stockholm är vi idag 7 anställda som tillsammans med volontärer och stödpersoner över hela landet kämpar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Din gåva är viktig!

Vilka samarbetar vi med?

GAPF kan samarbeta med alla organisationer, myndigheter och politiska partier som delar GAPFs värdegrund och som tillämpar demokratiska arbetsformer.

Vill ditt parti, din organisation eller ditt företag samarbeta med GAPF eller stötta vårt arbete? Skicka ett mail till kontakt@gapf.se.

GAPFs målsättning

  • Skapa möjligheter till ett socialt liv för kvinnor och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.
  • Hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på kvinnor och flickor.
  • Upplysa invandrarkvinnor och -ungdomar om sina rättigheter.
  • Uppmuntra och stötta invandrarkvinnor och -ungdomar till ett aktivt deltagande i samhällets demokratiska processer.
  • Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Synliggöra utsattas situation i samhället och att ställa krav på makthavare att samhället ska ta sitt fulla ansvar. 

GAPF i media

Nedladdningsbart material

Följ oss i sociala medier