Blogginlägg

Två-delad bild: Ensam kvinna går i mörkret. På andra sidan porträttfoton på textens avsändare: Lena Adelsohn Liljeroth, Jan Emanuel och Sara Mohammad

Artikeln är skriven av Lena Adelsohn Liljeroth, Zinat Pirzadeh, Jan Emauel och Sara Mohammad.

Flickors sexualitet ska inte bära familjens heder

Hani är en ung kvinna från Mellanöstern. Hon har delat lägenhet med sin bror i flera år. När hennes bror nu ska gifta sig och flytta ut, får hon inte bo kvar själv utan måste flytta hem till föräldrarna.  

Hanis föräldrar säger att hon måste vara gift för att få bo kvar. Hani är kär i en svensk man i hemlighet, vilket mamman har fått reda på. Hanis mamma har sagt bestämt till henne att en relation med en icke-muslimsk man är uteslutet för henne och att hon kommer informera pappan om hon inte raderar den mannen ur minnet. Men Hani älskar honom. 

Hani säger att hon inte varit utsatt för fysiskt våld i familjen tidigare. Hon är inte säker på om föräldrarna skulle göra något fysiskt mot henne, men hon vet att hon kommer bli extra hårt kontrollerad, isolerad och utfryst i familjen om pappan skulle få reda på att hon är kär i svensk man. Hani har heltidsjobb men får inte ha kompisar, får inte röra sig fritt eller klä sig som hon vill.  

Hani vill leva sitt eget liv, men är rädd för att bli utesluten av familjen. Hon vill heller inte utsätta sin familj för vanheder och skam.   

Hanis situation är inte unik i Sverige. Tiotusentals unga kvinnor – och män – delar hennes erfarenheter av ett starkt begränsat liv och alltför många utsätts också för hedersrelaterat våld i familjen. Kampen mot hedersvåldet är en av vår tids viktigaste och mest akuta jämställdhetsfråga, som särskilt bör uppmärksammas med anledning av den Internationella kvinnodagen.

Riksorganisationen GAPF — Glöm Aldrig Pela och Fadime, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som funnits sedan 2001 och som bekämpar hedersrelaterat våld och förtryck. GAPF erbjuder utbildning, bedriver opinion och har aktiviteter över hela landet för att förebygga och skapa större förståelse kring hedersrelaterade frågor. Vi har även en nationell stödjour som riktar sig till hedersvåldsutsatta, anhöriga och yrkesverksamma, där vi dagligen får in samtal från personer som lever med hedernormer likt Hani.

Med hedersrelaterat våld och förtryck menas att flickor och kvinnor, men även pojkar och män, begränsas i sina livs- och handlingsutrymmen. Det inkluderar påtryckningar och psykiskt och fysiskt våld, som utövas för att säkerställa familjens, släktens eller kollektivets hedersnormer och värderingar. 

Det är män som är bärare av heder och deras heder är i sin tur beroende av ogifta kvinnors oskuld och gifta kvinnors kyskhet. För att upprätthålla oskulds-och kyskhetsidealen utövar familjen och/eller släkten strikt kontroll över flickor och kvinnor, bl a genom att reglera klädval, framtida partner, rörelsefrihet, socialt umgänge, utbildning och arbete. 

Föreställningen om att mäns och familjers heder är beroende av kvinnors och flickors sexuella beteenden hör även samman med förekomsten av oskuldskontroller, könsstympning av flickor samt tvångs- och barnäktenskap. Hbtqi-personer kan vara särskilt utsatta i en hedersmiljö, då endast heterosexuella relationer accepteras. I de fall individen gör motstånd till familjens och/eller släktens strikta regler och normer kan följderna bli allvarliga. I sin mest extrema form kan det leda till mord.  

De senaste åren har kunskapen och förståelsen bland politiker, lärare, poliser och socialtjänst ökat och lagstiftningen har tagit flera kliv framåt. År 2022 infördes hedersförtryck som ett nytt brott i brottsbalken. Dock saknas det fortfarande förståelse och kunskap om kontexten som utsattheten sker i och även kunskap och förståelse för hur hederskulturens normer påverkar individer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Faktumet är att det svenska samhället har tappat mark till religiösa och traditionsbundna grupper som inskränker människors individuella fri- och rättigheter.

Att lagändringar har vidtagits genom åren för att motverka hederskulturen är viktigt, men inte tillräckligt. För att lagskärpningar ska få genomslag, och för att den frihet som de flesta medborgarna i Sverige tar för givet ska omfatta alla, behöver vi gå från ord till handling!

Problematiken med hedersvåld är en av vår tids viktigaste och mest akuta jämställdhetsfrågor. Med anledning av Internationella Kvinnodagen vill GAPF därför särskilt lyfta fram att följande insatser/lagändringar fortfarande saknas: 

  • Ett 7:e jämställdhetspolitiskt delmål mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Ett hijabförbud på flickor under 18 år i för-, grund-, och gymnasieskolor.

  • En nolltolerans mot könsstympning på flickor som har sin hemvist i Sverige.

  • Ett bättre arbete med att få hem bortförda barn.

  • Ett förbud mot kusinäktenskap.

Sara Mohammad, verksamhetschef vid Riksorganisationen GAPF 

Lena Adelsohn Liljeroth, styrelseledamot vid Riksorganisationen GAPF 

Jan Emanuel, goodwill-ambassadör vid Riksorganisationen GAPF


Zinat Pirzadeh, goodwill-ambassadör vid Riksorganisationen GAPF 

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Är du utsatt för hedersrelaterat hot, förtryck eller våld?

Kontakta GAPF:s stödjour

Ring stödjouren på 070–000 93 28 eller maila stodjour@gapf.se.

Du kan också chatta med oss direkt på hemsidan. Chatten är öppen måndagar och onsdagar klockan 19:00-21:00, samt tisdag och torsdagar klockan 11:00-13:00.

Fler blogginlägg