Internationella flickdagen

I GAPFs dagliga arbete möter vi ofta flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De diskrimineras både avseende ålder och kön. De fråntas rätten att själva bestämma över sina liv och sin framtid – och utsätts bland annat för könsstympning, tvångsgiftermål och frihetsberövande. Därför vill GAPF varje år uppmärksamma flickors rättigheter.

2021

Könsstympning är kanske det mest fruktansvärda övergreppet inom hederskulturen som syftar till att eliminera eller undertrycka och kontrollera kvinnors sexualitet och göra kvinnor mer ”rena”. I Sverige saknas en nationell strategi för att hjälpa dem som redan är utsatta, liksom för att förebygga att barn och unga utsätts för detta allvarliga övergrepp. Vi anser därför att det är viktigt att upplysa och informera om könsstympning samt flickors rättigheter. I samband med Internationella flickdagen anordnade GAPF därför en föreläsning om könsstympning. Föreläsare är Petra Blom, sakkunnig, hedersrelaterat våld & förtryck och könsstympning.

2020

GAPF uppmärksammade den Internationella flickdagen med ett lunchseminarium. Genom lunchseminariet ville vi upplysa och sprida information kring lagen om utreseförbud som trädde i kraft 1 juli 2020. Under seminariet berördes frågor om lagens utformning och tillämpning .Vem kan utfärda utreseförbud när ett barn riskerar att föras utomlands i syfte att giftas bort eller könsstympas? Vad blir straffet för dem som bryter mot lagen?
 
Caroline Brännström, advokat på Wega Advokater, föreläste om vad den nya lagen innebär och hur den är utformad. Issis Melin, utvecklare inom hedersrelaterat våld och förtryck på Västerås stad, föreläste om ett fall i Västerås där en 17-årig flicka belagts med utreseförbud. Issis tog upp vad alla viktiga aktörer gjorde rätt i det enskilda fallet och hur man ska agera vid liknande fall.

2019

År 2019 uppmärksammade GAPF flickors särskilda utsatthet som följd av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Vanligen är det föräldrarna som ser till att detta sker. I forskning framkommer det att dessa flickor är de mest våldsutsatta. Vad gör socialtjänsten för att se och förstå dessa flickors villkor? Hur kan vi förändra föräldrars värderingar och vilka insatser behövs det ur ett integrationsperspektiv?

Tvärpolitiska nätverket Fadimedagarna bjöd in till ett seminarium i riksdagen i samarbete med GAPF bestående av föreläsningar och paneldiskussion.

2018

På Internationella Flickdagen bjöd ”Tvärpolitiska nätverket Fadimedagarna” in GAPF till Riksdagen för att tillsammans genomföra ett seminarium och författarsamtal i syfte att uppmärksamma flickors utsatthet runtom i världen. Temat för seminariet var “Från ord till handling”.

Din gåva är viktig!

Läs mer i våra verksamhetsberättelser