Tips för dig som arbetar med barn och unga

Motverka hedersnormer i skolan

Stödmaterialet för skolledare och lärare handlar om hur hedersnormer kan motverkas i skolan. Det är framtaget av Anette Franzén, lärare i svenska som andraspråk, föreläsare och f.d. goodwill-ambassadör hos GAPF. Hon har lång erfarenhet av att lyfta fram hedersnormer och dess konsekvenser både i och utanför undervisningen på gymnasieskolans introduktionsprogram och Komvux. Anette Franzén var GAPF:s goodwill-ambassadör 2021.

1. Varför ska hedersnormer motverkas?

Hedersnormer är ojämställda och kränker individens frihet och integritet och kan inte förenas med den värdegrund som skolan ska förmedla och gestalta enligt styrdokumenten. Om skolpersonal inte synliggör och motverkar hedersnormer med aktiva handlingar kan elever och vårdnadshavare tolka det som att samhället accepterar dessa normer och att de individuella fri- och rättigheterna inte är till för alla. 

Skolans personal behöver sätta ord på hedersnormerna, förtrycket och våldet och tydligt visa att det inte accepteras annars finns en risk att barn och unga som lever i en hederskontext inte tror att lagar och rättigheter gäller dem. Det är inte upp till barn och unga att visa tecken på utsatthet som vuxna i skolan förstår. Skolan ska signalera till barn, unga och vårdnadshavare att kunskap om hedersnormer, dess konsekvenser och förekomst finns, och att samhället har ett ansvar att hjälpa, stötta och skydda dem som är utsatta. 

Från och med hösten 2022 kommer det framgå i skolans läroplaner att det är rektor som ansvarar för att hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen. Skolan behöver hitta rutiner och arbetssätt för detta som kan dokumenteras och ingå i det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna följas upp, analyseras och utvecklas.

Samtliga läroplaner, med undantag från vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att sexualitet, samtycke och relationer och kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/laro–kurs–och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna

(hämtad 20210822)

Skolsköterska pratar med elever
Det är viktigt att känna igen tecknen på att någon är utsatt för hedersnormer

2. Vad är hedersnormer?

Exempel på hedersnormer:

 • Tjejer ska leva i kyskhet och vara oskulder tills de gifter sig.
 • Tjejer ska täcka hud och hår till exempel genom att bära hijab
 • Gifta tjejer och kvinnor ska lyda sin man.
 • Ogifta och gifta tjejer och kvinnor är underordnade killar och män.
 • Killar ska underordna sig äldre killar och män och lyda dem.
 • Killar ska kontrollera närstående tjejer och kvinnor samt begränsa och bestraffa dem när de bryter mot hedersnormerna.
 • Killar förväntas gifta sig med en tjej som levt i kyskhet och som kommer lyda och underordna sig sin make i äktenskapet. 
 • Sex tillåts endast inom äktenskapet, som är heterosexuellt. Detta gäller absolut för alla tjejer och kvinnor medan killar och män i vissa fall kan bryta mot detta utan att få repressalier.

3. Vad innebär det att leva med hedersnormer i praktiken?

För tjejer som växer upp med hedersnormer som praktiseras är kyskhet och oskuld fram till äktenskapet livsviktig. Även ett rykte som på något sätt ifrågasätter en ogift tjejs kyskhet kan innebära ett allvarligt hot mot familjens heder oavsett om det finns någon sanning bakom ryktet eller inte. Detta krav på kyskhet fram till bröllopet innebär att tjejer lever med en rad begränsningar och förbud. 

Killar förväntas underordna sig äldre killar och män. De förväntas kontrollera närstående tjejer och kvinnor så att de inte utgör ett hot mot familjens heder. Vid behov ska tjejer och kvinnor begränsas och bestraffas. Det betyder att killar fostras till att bli potentiella våldsutövare samtidigt som de får lära sig att det är så man visar kärlek och omsorg om sin familj. Istället för att leva i frihet och utvecklas till självständiga individer behöver killar å ena sidan rikta sin uppmärksamhet mot vad systrar, kvinnliga kusiner och mödrar gör, eller kan tänkas göra, å andra sidan behöver de lyda äldre killar och män och följa deras instruktioner för hur kontroll, begränsningar, disciplinering och bestraffning ska utföras.

4. Är du rädd för att stigmatisera eller bli kallad rasist?

Riksorganisationen GAPF
Rädslan att bli kallad för rasist får aldrig komma i vägen för människors rätt till jämställdhet, frihet och integritet

Hedersnormer kan aldrig förenas med de värden som skolan ska förmedla och gestalta enligt skollag och läroplaner. Yrkesverksamma ska inte tolerera intolerans mot de grundläggande värdena som jämställdhet, människolivets okränkbarhet och individens frihet och integritet.

Om någon skulle anklaga dig för att stigmatisera kan du svara:

”Hedersnormer förekommer och de ska motverkas för att de är ojämställda och kränker individens frihet och integritet. Det ingår i mitt uppdrag att motverka hedersnormer.” 

Om någon säger att du är rasist när du tar avstånd och kritiserar hedersnormer kan du svara:

”Jag står upp för alla människors rätt till ett liv fritt från våld och förtryck oavsett ursprung och hudfärg. Om jag inte motverkar hedersnormer riskerar jag att diskriminera människor utifrån religion, etnicitet, kön och ålder.”

5. En arbetsmetod för att motverka hedersnormer

Det här är ett exempel på en arbetsmetod för att systematiskt motverka hedersnormer på en hel skola. Den togs fram och testades 2016–2020 på en gymnasieskola med introduktionsprogram i Södertälje på uppdrag av skolledningen. Metoden består av tre delar och använder lagstiftningen mot äktenskapstvång som utgångspunkt för att starta samtal om kärlek, äktenskap och rättigheter: 

 1. Rektor leder arbetet 
 2. Affischer ger signaler
 3. Information och samtal på lektionstid

Det är rektor som leder arbetet och förmedlar med tydlighet till personal, elever och vårdnadshavare att skolan motverkar hedersnormer. Så här kan det låta när rektor pratar med sin personal:

”Jag vet att det finns tjejer och killar som blir kontrollerade och begränsade för att familjen praktiserar hedersnormer. Det innebär att det finns tjejer och killar som inte fritt får välja vänner, fritidsaktiviteter, utbildning, jobb och framtida partner själva. Detta är något vi ska motarbeta! På den här skolan pratar vi om lagstiftning, rättigheter och jämställdhet på ett sätt så att alla ska förstå att alla har rätt att utvecklas och leva sina liv utan våld och förtryck, oavsett vilken familj man tillhör. Vi som arbetar på skolan ska vara tydliga och se till att alla elever och vårdnadshavare förstår att vi som arbetar här vet vad hedersrelaterat våld och förtryck är, att det finns hjälp, stöd och skydd att få och att vi ser, lyssnar och agerar när vi upptäcker att någon är utsatt. Det finns ingen dold agenda. Vi stigmatiserar inte, vi är inte främlingsfientliga eller rasister. Det är vårt uppdrag att motverka hedersnormer eftersom de är ojämställda och kränker individens frihet och integritet.”

För att rektorer ska kunna vara tydliga och trovärdiga i detta behöver de kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap är även nödvändig för att rektorer ska kunna planera vilka fortbildningsinsatser som behövs på skolan och se till att de genomförs. Rektorer kan även se till att det finns rutiner för att hantera akuta ärenden och arbetssätt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Eventuellt motstånd att motverka hedersnormer bland personalen behöver identifieras och förstås för att kunna hanteras av rektor. Kanske finns personal som själva lever med hedersnormer och då behöver rektor undersöka hur de förmedlar och gestaltar skolans värdegrund till elever och vårdnadshavare. Att undersöka detta betyder att rektor behöver ställa frågor som rör den värdekonflikt som finns mellan hedersnormer och skolans värdegrund. Det är rektors ansvar att se till att alla som arbetar i skolan följer styrdokumenten och att skolan är en frizon från begränsande hedersnormer.

Det finns affischer att skriva ut gratis på hedersfortryck.se (Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen i Östergötland) som tar upp att det är en brottslig handling att tvinga, pressa eller förmå någon att ingå äktenskap eller att tillåta barn att leva som gifta. På skolan i Södertälje sitter affischer på insidan av varje toalett. Eleverna får signaler att skolans personal vet att tjejer och killar kan bli bortgifta och får samtidigt information om att det är olagligt och att det finns stöd, hjälp och skydd att få. De ser affischerna varje gång de är på toaletten och det finns möjlighet att läsa i lugn och ro och kanske fotografera av affischen utan att någon annan ser det. På personaltoaletterna finns affischer med rubriken ”Menar vi allvar med att skydda alla barn och unga mot tvångsäktenskap? Då behöver alla veta det här”. 

Affischerna visas på föräldramöten och skolan erbjuder vårdnadshavarna mer information om lagstiftningen och om hur skolan arbetar med detta. Under de tre läsåren metoden testades var det ingen vårdnadshavare som anmälde sitt intresse för att få mer information men det är ändå en viktig signal att skicka ut både till vårdnadshavare, elever och kollegor. 

Samtliga klasser på skolan får information om lagstiftningen mot äktenskapstvång med hjälp av rättsfall, statistik och dokumentära berättelser på lektionstid. Under dessa lektioner, som kallas lektionsbesök, sitter eleverna i en halvcirkel utan bänkar framför sig. Det är viktigt att alla kan se alla. Varje lektion startar på samma sätt. Affischen som sitter på samtliga elevtoaletter visas upp och eleverna får frågan varför de tror att affischerna finns där.

Affischerna sitter på alla toaletter för att de vuxna på skolan vet att tjejer och killar blir bortförlovade och bortgifta, att det är ett brott, att alla har rättigheter oavsett bakgrund, att rektor tycker det här är viktigt, att alla behöver få information om lagen och rättigheter. Om någon är orolig för sig själv eller någon annan vill man kanske inte säga eller visa det, då är det bra att affischen sitter på toaletten där man är själv. 

Klassens lärare deltar i dessa lektionsbesök, även annan skolpersonal, i fortbildningssyfte. Allt som sägs under lektionen kan senare användas som en gemensam referensram och utgångspunkt för diskussioner och läraren kan planera sin undervisning utifrån frågor och kommentarer som kommer upp. 

6. Material till lärare och elevhälsa

Handbok för samtal och bemötande av utsatta

En handbok för elevhälsopersonal, med konkreta råd kring hur du bemöter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken används som underlag i GAPF:s stödverksamhet.

Video: Maya och myndigheterna

Fatima och socialtjänsten​

Video: Yasmine och skolan

Exempel från verkligheten: Jasmine

7. Mer information på området