Blogginlägg

Skolministern vill bekämpa hedersnormer

Politiker som tar hedersproblematiken på allvar och som vill göra skillnad för hedersvåldsutsatta kan göra storverk. För några veckor sedan kom skolminister Lotta Edholm på besök till GAPF:s kontor i centrala Stockholm. Det var ett allvarsamt samtal som centrerades kring frågan: Vilka åtgärder behöver vidtas för att stärka skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck?

GAPF presenterades sitt åtgärdsprogram 11 områden 99 förslag – för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck som togs väl emot av skolministern. Särskilt betonade GAPF vikten av att skolan blir bättre på att se och agera på signaler på barns utsatthet, då skolan kan utgöra den enda frizonen för barn som utsätts för hedersrelaterade begräsningar.

Sedan hösten 2022 gäller nya skrivningar i läroplanen som ställer krav på att skolan aktivt ska förebygga, motverka och utbilda elever om hedersrelaterade frågor. GAPF:s erfarenheter är dock att skolors kunskapsnivå om hedersproblematiken och förståelse för hedersvåldsutsattas situation skiljer sig åt runt om i landet. För oss på GAPF var det därför viktigt att få förmedla denna verklighet för skolministern, då skolpersonal behöver rätta förutsättningar för att kunna förverkliga sitt viktiga uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det är således inte tillräckligt att införa krav på att skolan ska vidta ett aktivt arbete mot hederskulturen om skolpersonalen inte är rustade för detta uppdrag – ett uppdrag som kan vara helt avgörande för en hedersutsatt för att får tillgång till rätt stöd- och skyddsinsatser.

De åtgärder som diskuterades var bland annat vikten av att skolan implementerar rutiner och handlingsplaner för att hantera hedersrelaterade ärenden, såsom risken för att ett barn förs utomlands eller blir kvarhållna utomlands. Vi diskuterade även betydelsen av att skolpersonal får tillgång till stödmaterial för hur de ska samtala om hedersrelaterade frågor med elever, för att möjliggöra en likvärdig utbildning för elever oavsett vart i landet man går i skolan.  GAPF lyfte även hijabens roll i en hederskultur och vilka konsekvenser den får för flickor som tvingas bära detta könssegregerade och könsdiskriminerande plagg.

Under samtalet diskuterades även Skolverkets viktiga riktlinjer som tydliggör att skolpersonal inte får låta föräldrar villkora barns skolgång, då barns rätt till utbildnings alltid ska vara skolans utgångspunkt. Elever ska inte särskiljas eller särbehandlas på grund av föräldrars religion eller kultur. För att tillgodose att hedersvåldsutsatta barn får det stöd och skydd som de har behov av och rätt till krävs det dock att samtliga skolor tar dessa frågor på allvar och att barnperspektivet genomsyrar alla åtgärder som vidtas.

Några av de åtgärder GAPF valde att särskilt lyfta med Skolministern var följande:

  • Säkerställ att de nya skrivningarna i läroplanen, som ställer krav på att skolan aktivt ska förebygga, motverka och undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck, implementeras i samtliga skolverksamheter.
  • Inför krav på att kunskapsområdet hedersrelaterat våld och förtryck ska införas i samtliga lärarutbildningar, såsom förskole-, grundskole- och gymnasielärarutbildningen samt fritidsledarutbildningen.
  • Förbjud religiösa friskolor.
  • Förbjud hijab på flickor under 18 år i för-, grund- och gymnasieskolan.
  • Inför krav på att skolan alltid ska göra en polisanmälan vid misstanke om att en elev är utsatt för hedersrelaterad brottslighet.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck bör vara ett eget jämställdhetspolitiskt delmål. Detta är enligt GAPF:s mening särskilt viktigt för att säkerställa att kommuner, regioner och myndigheter vidtar konkreta åtgärder för att stärka skyddet för hedersvåldsutsatta.

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg