Almedalen

Almedalen

Almedalsveckan 25–26 juni 2024

GAPF anordnar sex stycken panelsamtal med deltagare från både forskarvärlden, socialtjänsten och politiken.

Bland annat får du lyssna på jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), Lise Tamm, chefsåklagare vid Åklagarmyndigheten och barnombudsman Juno Blom.

Plats: Grafikgruppens lokaler på Ryska Gränd 18, Visby.

Se även panelsamtalen live på YouTube och Facebook

Tisdag 25 juni

Bör vi ha ett jämställdhetspolitiskt delmål mot hedersrelaterat våld och en ny expertmyndighet?

Tisdag 25 juni 2024 09:30 – 10:30

Trots att lagskärpningar och ekonomiska satsningar mot hedersrelaterat våld vidtagits ökar problematiken. Offren får inte tillräckligt stöd och skydd. Kan vi bryta trenden? Bör ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål mot hedersvåld införas? Bör en expertmyndighet inrättas för att samordna arbetet?

Evenemanget behandlar frågan om hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan stärkas genom att införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål samt genom att tillsätta en ny expertmyndighet i form av en hedersombudsman.

 • Varför har nuvarande jämställdhetspolitiska delmål mot mäns våld mot kvinnor inte varit tillräckligt för att effektivt bekämpa hedersproblematiken?
 • Varför bör en expertmyndighet få det samordnare ansvaret för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?
Bör vi ha ett jämställdhetspolitiskt delmål mot hedersrelaterat våld och en ny expertmyndighet?

Paneldeltagare:

 • Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister, Liberalerna
 • Luul Jama, grundare och verksamhetschef, Existera
 • Rasool Awla, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Sara Mohammad, styrelseordförande och grundare, GAPF


Samtalet riktar sig till dig som politiker, myndighetsperson, region- och kommunanställd, och till dig som tillhör andra yrkesgrupper som möter barn, unga och vuxna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hur ser vi till att fler anmälningar om hedersbrott leder till åtal?

Tisdag 25 juni 2024 14:00 – 15:00

Trots att flera insatser vidtagits för att förbättra hanteringen av hedersrelaterad brottlighet finns det stora brister i rättsväsendets hantering av hedersrelaterade ärenden. Har rättsväsendet tillräcklig kunskap och resurser för att hantera hedersrelaterade ärenden?

Hedersmordet på Pela Atroshi 1999 öppnade Sveriges ögon för hedersproblematiken. Sedan dess har viktiga lagskärpningar vidtagits. Seminariet kommer att beröra frågor om rättsväsendets viktiga roll i arbetet med att utreda och lagföra hedersrelaterad brottslighet. Det framgår inte minst Åklagarmyndighetens granskning av handläggningen av ärenden gällande könsstympning (2023) som visar på att enbart fyra åtal väckts i Sverige sedan år 1982 rörande könsstympningsbrott.

 • Hur kommer det sig att så få anmälningar leder till åtal?
 • Har polisen och åklagare tillräckliga verktyg och kunskaper för att driva en effektiv förundersökning?
 • Har domstolen tillräckliga kunskaper om hedersrelaterade brott? 

Paneldeltagare:

 • Jessica Wenna, senioråklagare, Åklagarkammaren i Västerås
 • Hans Strindlund, utredare grova brott, Polismyndigheten Stockholm Syd
 • Jenny Edin, processledare hedersrelaterad brottslighet, Noa/Utvecklingscentrum Mitt
 • Luul Jama, grundare och verksamhetschef, Existera
 • Sara Mohammad, styrelseordförande och grundare, GAPF

 

Evenemanget riktar sig till alla aktörer som arbetar med brottsbekämpning; poliser, åklagare, domare och politiker, samt aktörer inom skola och socialtjänst som ofta är de som först fattar misstanke om hedersbrott.

Har arbetsgivare rätt att förbjuda hijab på arbetsplatsen?

Tisdag 25 juni 2024 16:00 – 17:00

I slutet av 2023 fastslog arbetsdomstolen att en neutralitetspolicy på arbetsplatsen, som bland annat innebär att kvinnor inte får bära hijab, inte är diskriminerande. Varför är neutralitetspolicy viktigt? Hur kan en neutralitetspolicy bidra till att sätta stopp för hijaben som normspridare?

Seminariet behandlar frågan om vikten av en neutralitetspolicy på arbetsplatsen och hijabens roll inom hederskulturen. Inledningsvis ges en kort bakgrund av hijabens roll i en hederskontext, som utgör ett verktyg som fråntar kvinnor rätten att bestämma över sina kroppar och en symbol för kvinnors ansvar för mäns sexuella beteenden. Vi diskuterar frågor som: 

 • Varför är det viktigt med en sekulär och neutral yrkesutövning och arbetsplats?
 • Hur kan en neutralitetspolicy bidra till att sätta stopp för hijaben som normspridare?
Har arbetsgivare rätt att förbjuda hijab på arbetsplatsen?

Medverkande:

 • Soleyman Ghasemiani, stödsamordnare, GAPF

Evenemanget riktar sig till arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor, politiker, ledare/gruppledare samt yrkesverksamma inom HR- och personalfunktioner.

Ge en valfri gåva

Varje år deltar under politikerveckan i Almedalen. Genom att arrangera flera panelsamtal där vi bjuder in experter, forskare och politiker uppmärksammar och diskuterar vi hedersrelaterat våld och förtryck. Vårt mål är att öka kunskapen om ämnet och därmed verka för ett jämställt samhälle fritt från hedersvåld och förtryck.

Onsdag 26 juni

Är integration lösningen på hedersvåldet?

Onsdag 26 juni 2024 09:30 – 10:30

Integration diskuteras ofta som en lösning för att kunna stoppa det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Vad menas med integration och är det den enda lösningen för att motverka strukturerna bakom hedersproblematiken? Är alla som bär på hedersnormer inte integrerade i det svenska samhället?

Samhället behöver en ökad förståelse för mekanismerna bakom hedersvåldet, eftersom det är avgörande för att ta fram effektiva arbetsmetoder för att förebygga och motverka hederskulturen. Det är varken migration, arbetslöshet, bristande utbildningsnivå, trångt boende, marginalisering eller något annat socioekonomiskt skäl som leder en förövare till att utöva hedersvåld.

 • Varför är det då alltid frågan om integration som lyfts som det mest centrala verktyget för att motverka hederskulturens skadliga normer och värderingar?
 • Finns det andra perspektiv som vi missar i kampen mot hedersvåldet? 

Paneldeltagare:

 • Arion Chryssafis (M), oppositionsråd Solna stad, vice ordförande  SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg
 • Henrik Jönsson, fristående samhällsdebattör
 • Jan Emanuel, entreprenör och samhällsdebattör
 • Sara Mohammad, styrelseordförande och grundare, GAPF

 

Samtalet riktar sig till samhällsaktörer, beslutsfattare, forskare, akademiker, utbildningsinstitutioner, media och opinionsbildare.

Hur ska socialtjänsten jobba brottsförebyggande mot hedersrelaterad kriminalitet?

Onsdag 26 juni 2024 14:00 – 15:00

Förslaget om ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialtjänsten har sin grund i den ökade gängkriminaliteten i Sverige. Hur ser vi till att det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras?

Socialtjänsten ska få ett tydligare brottsförebyggande ansvar inom ramen för den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025. Debatten om gängkriminaliteten har dock lett till att andra former av kriminalitet hamnat i skuggan av detta fokus.

 • Finns det samband mellan hedersrelaterad kriminalitet och andra former av kriminalitet, såsom gängkriminalitet och våldsbejakande extremism?
 • Hur ska socialtjänsten hantera fall där det finns inslag av olika former av kriminalitet?

Paneldeltagare:

 • Soleyman Ghasemiani, stödsamordnare, GAPF
 • Lise Tamm, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Juno Blom, Barnombudsman
 • Markus Antonsson, polisinspektör, Polismyndigheten
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef för socialtjänst, SKR

 

Evenemanget riktar sig till socialtjänst, myndigheter, lagstiftare och andra yrkesgrupper som möter familjer som lever med hedersproblematik.

Vilket ansvar har kommuner för att stötta hedersvåldsutsatta?

Onsdag 26 juni 2024 16:00 – 17:00

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande samhällsproblem. Ofta glöms de utsatta bort och i andra fall leder samhällets insatser till att den utsattes situation förvärras. Hur kan vi säkerställa att samhället erbjuder adekvata stöd- och skyddsinsatser till målgruppen?

GAPF pratar dagligen med hedersutsatta som berättar att det stöd som idag erbjuds inte är tillräckligt. Ofta får utsatta enbart ett skalskydd men inte några långsiktiga stödinsatser. De placeras och sedan glöms de bort. I andra fall får utsatta inte ens ett skalskydd och lämnas kvar i förövarnas händer.

 • Har samhället tillräcklig kunskap och förståelse för hedersvåldsutsattas levnadssituation?
 • Hur ser vi till att yrkesverksamma erbjuder adekvata stöd- och skyddsinsatser? 

Paneldeltagare:

 • Soleyman Ghasemiani, stödsamordnare, GAPF
 • Olga Persson, ordförande, Unizon
 • Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige
 • Camilla Waltersson Grönwall, socialtjänstminister, Moderaterna
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef för socialtjänst, SKR

 

Evenemanget riktar sig till alla yrkesverksamma inom kommunen som möter barn och unga, såsom anställda inom skolan och socialtjänsten, men även hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom rättsväsendet som möter målgruppen. beslutsfattare, myndigheter och lagstiftare.

2023

GAPF anordnade sex stycken panelsamtal med deltagare från både skola, socialtjänst och politiken. Några av deltagarna var Anders Borg, Linda Ahlerup, Juno Blom och representanter från Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet.

2022

GAPF var tillbaka på plats i Visby med 8 föreläsningar kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Med oss på plats var bland andra Devin Rexvid, Magnus Ranstorp och Vanja Berggren. 

2021

Almedalsveckan 2021 blev en vecka i det digitala rummet och genomfördes i form av digitala arrangemang. Vi arrangerade sex programpunkter med inbjudna experter där vi diskuterade viktiga frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

2020

Med Covid-19 och de restriktioner som fanns blev 2020 års Almedalsvecka på Gotland, Visby, inställd. Vi på GAPF anpassade oss efter situationen och lanserade därför nio seminarier och en föreläsning digitalt. Låt oss presentera vår digitala Almedalsvecka.

2019

Mellan 30 juni och 5 juli 2019 anordnade GAPF totalt 22 programpunkter bestående av ministerutfrågningar, författarsamtal, seminarier, föreläsningar och paneldebatter. Ämnen som berördes var bland flera: Hijab, kyskhetskultur och oskuldsideal, hedersförtryck som asylskäl, hur hederskulturen hindrar kvinnors integration, relativism, normkritik och hederskultur, Liberal demokrati och individens frihet, könssegregation, könsstympning i Sverige samt bortförda barn.

2018

2018 deltog GAPF i Almedalsveckan med egna seminarier samt medverkan i andra aktörers seminarier. Bland annat genomfördes ett panelsamtal med temat ”skydd mot religiös påverkan för minderåriga”. Dessutom genomfördes flera utfrågningar av partiledare och ministrar. Vidare genomfördes panelsamtal med bland annat riksdagsledamöter och myndighetsrepresentanter från UD. Totalt arrangerade GAPF 19 programpunkter och medverkade i ytterligare aktiviteter.

Din gåva är viktig!